Trove

Type
Chrome extension
Free/Paid
Free
Column